Ranking PZA - Wspinaczka skalna

Regulamin

Narodowy Ranking Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu
 
Regulamin
 
I.  Postanowienia ogólne.
1. Narodowy Ranking Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu, zwany dalej NRWS PZA  jest jedyną oficjalną płaszczyzną rywalizacji  pomiędzy zawodnikami uprawiającymi wspinaczkę skalną w Polsce.
2. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie NRWS PZA jest Komisja Wspinaczki Skalnej PZA.
3. Rozstrzygnięcie wszelkich  spraw spornych, nie ujętych w tym regulaminie, zależy od interpretacji Komisji Wspinaczki Skalnej PZA.
4. Udział w  NRWS PZA jest dobrowolny.
5. W NRWS PZA klasyfikowany może być każdy obywatel Polski, po wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie PZA.
6. NRWS PZA jest podstawą do przyznawania zawodnikom gratyfikacji finansowej przez PZA.
7. Klasyfikacja NRWS PZA prowadzona jest w sześciu kategoriach:
- mężczyźni wspinanie z liną
- kobiety wspinanie z liną
- mężczyźni bouldering
- kobiety bouldering
- juniorzy wspinanie z liną
- juniorzy wspinanie z liną
8.  Każdy zawodnik może być klasyfikowany jednocześnie w dwóch kategoriach z wyłączeniem dwóch różnych kategorii wiekowych.
9. W kategoriach wiekowych juniorów i juniorek może być klasyfikowany zawodnik lub zawodniczka kończący w danym roku kalendarzowym 17 lat lub młodsi.
 
II.  Punktacja.
1. Podstawą prowadzenia NRWS PZA są punkty przyznawane za przejścia skalne dróg jedno lub wielowyciągowych posiadających stałą asekurację oraz boulderów. W przypadku dróg więcej niż 1 wyciągowych punkty przyznawane są odrębnie za przejście danego wyciągu (w rankingu należy podać numer wyciągu).
2. Punkty przyznawane są automatycznie po wypełnieniu przez zawodnika odpowiedniego formularza na stronie internetowej PZA zawierającego następujące informację:
- nazwa drogi (wybierana z listy z możliwością dodania)
- wycena drogi (wybierana z listy)
- styl przejścia (wybierany z listy)
- rejon/sektor (wybierany z listy)
- data przejścia
- asekurant, (w przypadku boulderu spoter, ale nie jest to wymagane)
- uwagi (opcjonalnie)
3. Zawodnik ma obowiązek wprowadzić informację do systemu nie później niż na miesiąc od daty przejścia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie przejście po tym terminie za zgodą Komisji Wspinaczki Skalnej PZA.
4. O końcowej klasyfikacji w rankingu decyduje suma punktów zdobytych za dziesięć najlepszych przejść w danym roku kalendarzowym.
5. Na stronie internetowej PZA umieszczony jest ranking z ostatniego zakończonego roku kalendarzowego, na podstawie którego przyznawana jest dofinansowanie dla zawodnika (na ogólnie obowiązujących w PZA zasadach)  oraz aktualny stan rywalizacji pomiędzy zawodnikami.
6.  Punkty przyznawane są na podstawie poniższej tabeli:

Wycena

Punkty za przejście RP

6a

100

6a+

150

6b

200

6b+

250

6c

300

6c+

350

7a

400

7a+

450

7b

500

7b+

550

7c

600

7c+

650

8a

700

8a+

750

8b

800

8b+

850

8c

900

8c+

950

9a

1000

9a+

1050

9b

1100

Za przejście drogi Flash zawodnik otrzymuje dodatkowo 50 punktów, a za przejście drogi OS dodatkowo 125 punktów. Punktacja w boulderingu jest identyczna jak we wspinaczce z liną.
7. W przypadku, kiedy droga ma wycenę łamaną np. 8b/b+ punkty przyznawane są za wycenę niższą, czyli  w tym przypadku 8b.
8. Zawodnicy zobowiązani są do przeliczania skal trudności według poniższej tabeli:

 

francuska

krakowska

UIAA

7a

VI.3

VIII

7a+

VI.3+

VIII+

7b

VI.4

VIII/IX-

7b+

VI.4+

IX-

7c

VI.4+/5

IX

7c+

VI.5

IX+

8a

VI.5+

IX+/X-

8a+

VI.5+/6

X-

8b

VI.6

X

8b+

VI.6+

X+

8c

VI.7

XI-

8c+

VI.7+

XI

9a

VI.8

XI+

9a+

-

XII-

9b

-

XII

9. W przypadku wątpliwości co do wyceny drogi, decyduje o niej KWSk PZA, która jest bezwzględnie zobowiązana do podania uzasadnienia swojej decyzji.
10. Style przejść.
RP - przejście drogi lub boulderu ze znajomością, po wcześniejszym  opracowaniu sekwencji przechwytów.
OS - przejście drogi bez znajomości, bez wcześniejszego oglądania na niej innego wspinacza oraz bez żadnych informacji na temat przechwytów, patentów, sekwencji itp.
Flash - przejście drogi lub boulderu bez wcześniejszego próbowania przechwytów, ale oglądając innego wspinacza pokonującego linię lub posiadając informację na temat sposobu  jej pokonania. Na boulderach dopuszczone jest wcześniejsze dotykanie chwytów.
We wszystkich stylach dopuszczone jest wspinanie po powieszonych ekspresach w (OS i Flash tylko wtedy, jeśli powiesi je ktoś inny) oraz  stosowanie pierwszej bezpiecznej wpinki, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa. W stylu OS i Flash pierwszą bezpieczną można powiesić nie próbując przechwytów, a więc tylko przy pomocy clipsickera lub innej osoby.
 
III. Kwestie sporne.
1. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do przejścia, za które zawodnik otrzymał punkty rankingowe, Komisja Wspinaczki Skalnej PZA ma prawo zawiesić czasowo udział zawodnika w rywalizacji do wyjaśnienia wątpliwości co do przejścia.
2. W przypadku czasowego zawieszenia zawodnika w udziale w NRWS PZA Komisja Wspinaczki Skalnej ma 21 dni na zbadanie sprawy oraz podjęcie decyzji.
3. Wszelkie nie wyjaśnione przez KWSk PZA  sprawy sporne są interpretowane na korzyść zawodnika.
4. W przypadku stwierdzenia umyślnego zafałszowania informacji dotyczących przejścia, Komisja Wspinaczki Skalnej ma prawo zawiesić zawodnika w udziale w NRWS PZA na okres roku lub w przypadku drastycznego naruszenia etyki wspinaczkowej,  dożywotniej dyskwalifikacji.
 
IV. Przyznawanie przez PZA dofinansowania dla zawodnika na podstawie NRWS PZA
1. Dofinansowanie dla zawodnika przyznawane jest na podstawie rankingu z roku ubiegłego w formie dofinansowania do wyjazdów wspinaczkowych lub na wniosek zawodnika na inny cel, dla zawodników którzy w każdej z klasyfikacji zajęli miejsca od 1. do 5.
2. Dofinansowanie może być przyznane tylko dla zawodnika zrzeszonego w PZA.Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie jest dzielona równo pomiędzy cztery kategorie seniorskie, w których prowadzona jest rywalizacja-mężczyźni wspinanie z liną, kobiety wspinanie z liną, mężczyźni bouldering, kobiety bouldering.
3. Aby móc uzyskać dofinansowanie, oprócz zajęcia miejsc 1.-5. należy spełnić jedno z następujących minimów:
Wspinanie z liną:
Mężczyźni  8c RP, 8a+ OS, 8b Flash,
Kobiety  8a+ RP, 7c OS, 7c+ flash
Bouldering:
Mężczyźni: 8A+ RP, 7C+ flash
Kobiety: 7C RP, 7B flash
4. Jeśli w danej kategorii mniej niż pięć osób spełniło wymagane kryteria, nie wykorzystane środki powiększają pulę w klasyfikacjach ,w których miejsca 1.-5. są obsadzone osobami spełniającymi kryteria.
5. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla zawodników w każdej z kategorii są dzielone wg następującej zasady:
I miejsce- 40% puli
II miejsce- 30% puli
III miejsce- 15 % puli
IV miejsce- 10% puli
V miejsce- 5% puli
6. Dla juniorów, którzy zajęli w rankingu miejsca 1.-6., KWSk PZA w ramach gratyfikacji za przejścia skalne organizuje zgrupowanie kadry juniorów w jednym z europejskich rejonów skalnych.

Klasy sportowe.
1. KWSk przyznaje klasy sportowe za przejścia skalne na podstawie NRWS.
2. Ustala się następujące klasy sportowe we wspinaczce skalnej:
a) mistrzowską międzynarodową (MM),
b) mistrzowską (M),
c) pierwszą (I).

3. Warunkiem uzyskania klasy mistrzowskiej międzynarodowej (MM) jest:

Warunkiem uzyskania klasy mistrzowskiej (M) jest:

Warunkiem uzyskania klasy pierwszej (I) jest:

4. Tryb Przyznawania klasy.
Klasy sportowe przyznaje się na wniosek zawodnika. Przyznanie klasy sportowej podlega potwierdzeniu w oficjalnym komunikacie PZA i powinno zawierać następujące dane: nazwisko, imię, datę urodzenia, przynależność klubową, podstawę przyznania klasy, datę uzyskania i termin ważności klasy. PZA prowadzi ewidencję sklasyfikowanych zawodników. Wzór wniosku o przyznanie klasy sportowej jest dostępny na stronie internetowej PZA.

5. Ważność klasy.
Klasa sportowa jest ważna od dnia jej zdobycia do końca następnego roku kalendarzowego.

Kadra Narodowa.
Zawodnicy, którzy zajęli w rankingu miejsca 1.-5. (seniorzy) oraz 1.-6. (juniorzy), zostają włączeni do Kadry Narodowej PZA.
Każdy członek kadry narodowej musi posiadać aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie oraz opłacone składki w macierzystym klubie należącym do PZA.